Posted on 1 Comment

Минимално допустимите размери за улов на риби

Минимално допустимите размери за улов на риби

Това е актуален списък с минимално допустимите размери за улов на риби в България. Съгласно българското законодателство е приет със ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ, Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1. Спазването на списъка с минимално допустимите размери за улов на риби в България е задължително. Уловена риба с размери по-малки от указаните в този списък се връща незабавно обратно във водата. Без значение състоянието на рибата. В противен случай рискувате да бъдете глобени от органите на ИАРА за маломерна риба или да плувате с дрехи.

За да сте сигурни, че спазвате нормите използвайте мерителни инструменти, защото рибарските очи лъжата. FilStar метър е добър помощник при измерването на рибата.

Ако търсите минимални размери на рибите при риболов в Гърция, вижте статията Минимално допустимите размери за риболов – Гърция.

 

Списък на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми

 

№ по ред

 

Общоприети и местни наименования и научно наименование (на латински)

 

Размери

(в см)/тегло (в г)

 

А. Сладководни риби

 

Сем. Есетрови (Acipenseridae)

 

1.

 

Чига (Acipenser ruthenus)

 

50 см

 

Сем. Пъстървови (Salmonidae)

 

2.

 

Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta fario)

 

23 см

 

3.

 

Mакедонска пъстърва (Salmo macedonicus)

 

23 см

 

4.

 

Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdneri irideus)

 

22 см

 

5.

 

Сивен (Salvelinus fontinalis)

 

20 см

 

Сем. Корегонусови (Сoregonidae)

 

6.

 

Чудски сиг (Coregonus lavaretus)

 

22 см

 

7.

 

Пелед (Coregonus peled)

 

20 см

 

Сем. Липанови (Thymallidae)

 

8.

 

Липан (Thymallus thymallus)

 

25 см

 

Сем. Щукови (Еsocidae)

 

9.

 

Щука (Esox lucius)

 

35 см

 

Сем. Шаранови (Cyprinidae)

 

10.

 

Речен кефал (Squalius cephalus)

 

22 см

 

11.

 

Eгейски речен кефал (Squalius orpheus)

 

22 см

 

12.

 

Мъздруга (Leuciscus idus)

 

22 см

 

13.

 

Распер (Аspius aspius)

 

25 см

 

14.

 

Лин (Tinca tinca)

 

20 см

 

15.

 

Брияна (облез, уклей) (Chalcalburnus chalcoides)

 

20 см

 

16.

 

Уклей (Alburnus alburnus)

 

15 см

 

17.

 

Платика (Abramis brama)

 

20 см

 

18.

 

Немски косат (Abramis sapa)

 

20 см

 

19.

 

Чил косат (Abramis ballerus)

 

25 см

 

20.

 

Морунаш (Vimba vimba)

 

25 см

 

21.

 

Маришки морунаш (карабалък) (Vimba melanops)

 

20 см

 

22.

 

Сабица (Pelecus cultratus)

 

20 см

 

23.

 

Скобар (Chondrostoma nasus)

 

20 см

 

24.

 

Вардарски скобар (Chondrostoma vardarense)

 

20 см

 

25.

 

Бяла мряна (Barbus barbus)

 

25 см

 

26.

 

Черна (балканска) мряна (Barbus petenyi)

 

17 см

 

27.

 

Маришка мряна (Barbus cyclolepis)

 

17 см

 

28.

 

Крайморска мряна (Barbus bergi)

 

17 см

 

29.

 

Шаран (Cyprinus carpio)

 

30 см

 

30.

 

Златиста каракуда (Carassius carassius)

 

15 см

 

31.

 

Сребриста каракуда (Carassius gibelio)

 

15 см

 

32.

 

Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix)

 

40 см

 

33.

 

Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis)

 

40 см

 

34.

 

Бял амур (Ctenopharyngodon idella)

 

40 см

 

35.

 

Черен амур (Mylopharyngodon piceus)

 

40 см

 

Сем. Буфалови (Catostomidae)

 

36.

 

Буфало (Ictiobus spp.)

 

30 см

 

Сем. Сомови (Siluridae)

 

37.

 

Сом (Silurus glanis)

 

65 см

 

Сем. Американски сомове (Ictaluridae)

 

38.

 

Канален (американски) сом (Ictalurus punctatus)

 

25 см

 

Сем. Трескови (Gadidae)

 

39.

 

Михалца (Lota lota)

 

25 см

 

Сем. Костурови (Percidae)

 

40.

 

Бяла риба (сулка) (Sander lucioperca/ Stizostedion lucioperca)

 

45 см

 

41.

 

Речен костур (Perca fluviatilis)

 

12 см

 

42.

 

Голяма вретенарка (Zingel zingel)

 

25 см

 

Б. Проходни риби

 

Сем. Есетрови (Acipenseridae)

 

43.

 

Моруна (Huso huso)

 

180 см

 

44.

 

Пъструга (Acipenser stellatus)

 

120 см

 

45.

 

Руска есетра (Acipenser guеldenstaedti)

 

120 см

 

Сем. Речни змиорки (Anguillidae)

 

46.

 

Европейска речна змиорка (Anguilla anguilla)

 

50 см

 

Сем. Селдови (Clupeidae)

 

47.

 

Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa immaculata)

 

22 см

 

В. Морски риби

 

Сем. Бодливи акули (Squalidae)

 

48.

 

Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias)

 

90 см

 

Сем. Селдови (Clupeidae)

 

49.

 

Цаца (копърка, трицона, шпрот) (Sprattus sprattus sulinus)

 

7 см

 

Сем. Хамсиеви (Еngraulidae)

 

50.

 

Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus)

 

8 см

 

Сем. Зарганови (Belonidae)

 

51.

 

Зарган (Belone belone)

 

25 см

 

Сем. Трескови (Gadidae)

 

52.

 

Черноморски меджид (Merlangius merlangus euxinus)

 

8 см

 

Сем. Кефалови (Mugilidae)

 

53.

 

Морски кефал (Mugil cephalus)

 

25 см

 

54.

 

Кефал пелингас (Mugil soiuy)

 

30 см

 

55.

 

Платерина (Liza aurata)

 

25 см

 

56.

 

Илария (Liza saliens)

 

22 см

 

Сем. Атеринови (Atherinidae)

 

57.

 

Атерина (Atherina spp.)

 

10 см

 

Сем. Морски костури (Serranidae)

 

58.

 

Лаврак (Dicentrachus labrax/Morone labrax)

 

28 см

 

Сем. Сафридови (Carangidae)

 

59.

 

Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus)

 

12 см

 

Сем. Смаридови (Centracanthidae)

 

60.

 

Смарид (Spicara spp.)

 

12 см

 

Сем. Барбунови (Mullidae)

 

61.

 

Барбуня (Mullus barbatus ponticus)

 

8 см

 

62.

 

Черноморска скумрия (Scomber scombrus)

 

22 см

 

63.

 

Паламуд (Sarda sarda)

 

28 см

 

Сем. Попчета (Gobiidae)

 

64.

 

Тревно попче (Zosterisessor ophiocephalus)

 

12 см

 

65.

 

Голямоглаво попче (Neogobius cephalargoides)

 

12 см

 

66.

 

Стронгил (Neogobius

melanostomus)

 

12 см

 

67.

 

Лихнус (Mesogobius batrachocephalus)

 

15 см

 

68.

 

Широкоглаво попче (Neogobius euricephalus)

 

12 см

 

Сем. Калканови (Scophthalmidae)

 

69.

 

Калкан (Psetta maxima)

 

45 см

 

Сем. Писиеви (Pleuronectidae)

 

70.

 

Писия (Platichthys flesus luscus)

 

20 см

 

Г. Водни животни

 

Клас Земноводни (Amphibia)

 

71.

 

Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus)

 

30 г

 

Клас Ракообразни (Crustacea)

 

72.

 

Обикновени скариди (Leander spp.)

 

5 см

 

73.

 

Пясъчна скарида (Crangon sp.)

 

5 см

 

74.

 

Езерен рак (Astacus leptodactylus)

 

8 см

 

75.

 

Пагур (Eriphia verrucosa)

 

8 см

 

76.

 

Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas)

 

4 см

 

Клас Миди (Bivalvia)

 

77.

 

Миди речни, седефки (Unio spp.)

 

8 см

 

78.

 

Миди речни, беззъбки (Anodonta spp.)

 

10 см

 

79.

 

Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis)

 

7 см

 

80.

 

Бяла пясъчна мида (Mya arenaria)

 

2 см

 

1 thought on “Минимално допустимите размери за улов на риби

  1. Защо на язовир Овчарица Тец 2 оискат шарана да е над 50 см.Правилно ли е това и на базата на кой закон се обосновава

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.